חבילת עיצוב אתר 3

עיצוב אתר בסיסי

גרפיקה בסיסית

20 עמודי עיצוב

 חבילת עיצוב אתר 1

עיצוב אתר בסיסי

גרפיקה בסיסית

10 עמודי עיצוב

 חבילת עיצוב אתר 1

עיצוב אתר בסיסי

גרפיקה בסיסית

5 עמודי עיצוב

 

Create 100% Width Layouts

Sections.

Inovado 3.0 includes 100% Sections

Just create a Page with the new "100% Section" Template, insert the new [section] Shortcode and you're done!
You can also set the background-color, padding, border, background-image and the awesome parallax effect.

 • 940x480_1

 • 940x480_2

Sign Up Now!

  Get The Code

  [section bgcolor="#f9f9f9" bgimage="IMAGEURL" parallax="true" padding="40px 0" border="1px solid #ececec"]
     Your Content
  [/section]
  Back to Top